Research Process/Support

فلسفه تاسیس شرکت

ماموریت: (Mission)
 شرکت پویا صنعت خوارزمی  با بهره گیری از سخت افزار و نرم افزار مناسب ماموریتهای زیر را برای خود تعیین نموده است .
1-ارائه خدمت به صنعت خودرو کشور در زمینه طراحی و  تولید قطعات مکانیزمی  درب  خودرو 
2-ایجاد بستر مناسب جهت صادرات قطعات مکانیزمی  درب  خودرو
3-کار آفرینی و ایجاد فضایی امن برای توسعه نیروی انسانی 

  ارزشهای محوری: (Values)
ارزشهای محوری شرکت برگرفته از ارزشهای اساسی و انسانی  می باشد که عبارتند از :
1- کار آفرینی
2- رضایت مشتری
3- افزایش توانمندی کارکنان و ارتقاء مستمر آنها از طریق آموزش و اعتقاد به شایسته پروری و شایسته گزینی
4- به کار گیری نو آوری و خلاقیت کارکنان 
5- توسعه تفکر سیستمی و دانش مدیریت 
6- رعایت الزامات محیط زیست

چشم انداز : (Vission)
سازنده برتر کشور در حوزه طراحی و تولید  قطعات  مکانیزمی  درب  خودرو 
(از نظر فروش، دانش فنی و صادرات )